مرور دسته بندی

کتاب‌های پیشنهادی

کتاب غیر معمولی‌ها

غیر معمولی‌ها (داستان موفقیت‌) ــ مالکوم گلدول

غیر معمولی‌ها” (Outliers) که با نام‌های “استثنائی‌ها” و “تافته‌های جدا بافته” نیز به چاپ رسیده است، اولین کتابی‌ست که از مالکوم گلدول (Malcolm Gladwell) خوانده‌ام؛ قطعا کتاب‌های دیگرش را هم سر فرصت خواهم خواهند.

موفقیت موضوعی‌ست که